Meld je aan

Cursus Reanimatie & AED
Leer reanimeren en een Automatische Externe Defibrillator (AED) te gebruiken. 
Oefen op een reanimatie-pop de belangrijkste vaardigheden.

OVER DE CURSUS

  • Duur: 4 uur
  • Kosten: 20 euro per deelnemer (normaal €75,00) De betaling gaat via ideal Let op: Dit is exclusief lunch!
  • Oefen samen met je partner, familielid, vriend of vriendin
  • Deze cursus wordt door jouw zorgverzekeraar in het aanvullend pakket vergoed

LEERDOELEN EN ONDERWERPEN

Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: 

  • Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)
  • Bewusteloosheid

WAT KRIJG JE NA AFLOOP?

  • Een Rode Kruis certificaat Reanimatie 
  • Je ontvangt gratis het Lesboek Reanimatie van N.O.D.E. volgens de NRR-richtlijnen 2015
  • Na het behalen van het certificaat kun je je aanmelden als burgerhulpverlener bij Hartslag Nu. Je krijgt dan een oproep op je mobiele telefoon als er iemand gereanimeerd moet worden bij jou in de buurt. De instructies kunnen zijn: ‘ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie op’, of: ‘haal direct een AED’ met daarbij de plaats van de AED (eventueel de code van het slot van de kast) en het adres van het slachtoffer. 

Informatie aanvragen

verstuur

Veelgestelde vragen

TOT WANNEER KUNNEN WE ONS INSCHRIJVEN?

Je kunt je tot een week voor de reanimatiedag via de website aanmelden.

WAT GAAN WE LEREN?

Deze video geeft een goed beeld van wat je gaat leren:

OEFENEN WE ALS REANIMAATJES OP ELKAAR?

Nee, je oefent op een pop.

WAT IS DE MINIMUMLEEFTIJD?

Wij hanteren een minimumleeftijd van 16 jaar.

WIE ZIJN JULLIE?

De regionale Reanimatiedag in het najaar van 2076 wordt georganiseerd door het projectteam Reanimaatje van het Rode Kruis district IJsselland, in samenwerking met bevoegde instructeurs van o.a. EHBO-verenigingen en afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis.

HOE VAAK MOET JE DE CURSUS REANIMATIE / AED HERHALEN?

Om de kennis en vaardigheden up-to-date en paraat te houden, wordt er aangeraden deze cursus minimaal één keer per jaar te herhalen. De geldigheidsduur van een diploma van Het Oranje Kruis is 2 jaar. Dit kan steeds verlengd worden met 2 jaar wanneer nascholing is gevolgd. Overigens is deze termijn erg lang. Ervaring leert, dat de meeste mensen een half jaar na de cursus baat hebben bij een opfriscursus. Elk half jaar herhalen zou effectiever zijn.

WAT IS REANIMATIE?

Reanimatie is een combinatie van borstcompressie en beademing. Hiermee behoudt het slachtoffer bloedcirculatie.

WAT IS DEFIBRILLEREN?

Defibrilleren is het toedienen van een elektrische schok, die het hart stilzet, waarna hopelijk de normale regelmechanismen van het hart de controle weer overnemen. Dit doe je bij een patiënt met bepaalde ritmestoornissen (ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie). De AED (automatische externe defibrillator) beoordeelt zelf of het nodig is om een schok te geven zal geen schok afgeven als dat niet nodig is, of zelfs schadelijk. Tijdens de cursus leer je een AED bedienen.

WAT IS EEN AED?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat zorgt geeft een ongecontroleerd samentrekkend hart een elektrische schok. Door deze schok wordt het hart stilgezet en neemt het lichaam hopelijk zelf de controle weer over. Het hart kan dan weer gecoördineerd gaan pompen.

De AED mag door iedereen worden bediend. Er is daarvoor geen wettelijke belemmering. Het gebruik is volkomen veilig. Wel is het belangrijk dat de instructies correct worden opgevolgd, omdat bijvoorbeeld bij het aanraken van het slachtoffer tijdens de analyse van het hartritme door de AED, deze analyse verstoord kan worden. Alle AED's geven gesproken aanwijzingen aan de bediener zodat deze stap voor stap door het hele proces begeleid wordt.

Om de patiënt de grootst mogelijke levenskans te bieden is het wenselijk dat de bediener van een AED een cursus reanimeren en AED gebruik gevolgd heeft. Een getrainde AED-bediener kan daardoor de AED vele malen sneller bij de patiënt aansluiten en daardoor de kans op effect verhogen.

Wanneer de AED op de juiste manier is aangesloten bij het slachtoffer zal de AED eerst het hartritme analyseren om te bepalen of er wel of geen schok toegediend moet worden. Wanneer de AED constateert dat een stroomstoot noodzakelijk is zal de AED deze zelf toedienen (volautomaat), of zal de bediener op een knop moeten duwen om de AED te activeren (halfautomaat).

IS EEN AED EEN VERVANGER VOOR BORSTCOMPRESSIES EN MOND-OP-MOND BEADEMING?

Nee. Vrijwel altijd is het nodig om ook borstcompressies en mond-op-mond beademing te geven. Maar, kun je niet reanimeren, maar wel een AED bedienen. Gebruik dan in ieder geval de AED!

WAAROM REANIMEREN?

Bij 150 tot 200 slachtoffers per week (64%) wordt vóór de komst van de ambulance de reanimatie door omstanders gestart. Reanimatie en defibrillatie door omstanders verdubbelt de overlevingskans ten opzichte van de slachtoffers bij wie dit niet gebeurt.

WAAROM BINNEN 6 MINUTEN REANIMEREN?

Als binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans zeer groot dat iemand de hartstilstand zonder beschadigingen overleeft. 89% van de slachtoffers die overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging, 10% van de slachtoffers heeft dusdanige schade dat verpleeghuisopname noodzakelijk is.

WAT IS DE OVERLEVINGSKANS?

Dit is een heel moeilijke vraag die niet zomaar even beantwoord kan worden. De lichamelijke toestand van de getroffene speelt hierin immers ook een grote rol. Wel blijkt uit onderzoek dat je uit kunt gaan van de volgende gegevens. Als je alleen reanimeert (dus zonder AED), en daarmee binnen 6 minuten begint, is de kans van slagen 5 á 10 procent. Bij reanimatie waarbij de AED onmiddellijk is aangebracht loopt de overlevingskans op tot 70 à 75 %. Tenminste, als het om een slachtoffer gaat die baat heeft bij een schok door een AED. Bij elke minuut uitstel van defibrillatie neemt de overlevingskans af met bijna 10%.

HOE IS DE KWALITEIT VAN LEVEN NA EEN REANIMATIE?

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven na een reanimatie. Uit dit onderzoek blijkt dat 89% van de overlevenden goed neurologisch en psychologisch functioneert, of hooguit een geringe stoornis heeft. 

Bij de techniek van reanimatie bestaat de kans op het breken van een of meer ribben. Ook het borstbeen kan breken. Bij volwassenen leidt het breken van borstbeen of ribben zelden tot ernstige beschadiging van de onderliggende organen als hart longen, maag en lever. Er kan wel letsel ontstaan, maar invloed op de sterfte van de gereanimeerden is niet waarschijnlijk. Botbreuken genezen meestal weer. 

Door onvoldoende zuurstof in de hersenen kan de persoonlijkheidsstructuur van overlevenden in negatieve zin veranderen. In de eerste tijd na de reanimatie zijn er vaak geheugenstoornissen.

WAT ZIJN DE ETHISCHE ASPECTEN VAN REANIMATIE?

Er kunnen goede redenen zijn om een reanimatie te starten, niet te starten, of om deze te stoppen. In principe is voor elke medische verrichting - waartoe reanimatie behoort - toestemming van de patiënt nodig. Dit zelfbeschikkingsrecht kan betekenen dat iemand niet gereanimeerd wil worden en daarvoor een rechtsgeldige niet-reanimerenwens tekent en bij zich draagt. Bij een ziekenhuisopname wordt een dergelijke wens van de patiënt schriftelijk in het medische dossier vastgelegd.

Bij een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis kan niet altijd rekening worden gehouden met de wens om niet gereanimeerd te worden. Burgerhulpverleners leren om niet op zoek te gaan naar een wilsverklaring (schriftelijke verklaring of niet-reanimeren penning), om te voorkomen dat een reanimatie wordt uitgesteld. Mensen die wel gereanimeerd willen worden doe je dan tekort.

Als vóór aanvang van de reanimatie een geldige niet-reanimerenwens van het slachtoffer zichtbaar is, of wordt getoond door bijvoorbeeld een begeleider, dan adviseert de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de burgerhulpverlener om niet te starten met reanimeren. Als het slachtoffer en de burgerhulpverlener elkaar kennen (familielid, huisgenoot, huisarts) zijn ze vaak op de hoogte van de niet-reanimerenwens. De burgerhulpverlener mag de niet-reanimerenwens van de betrokkene respecteren en geen hulp verlenen, maar is daartoe als niet-medische hulpverlener niet verplicht. De burgerhulpverlener mag na start van de reanimatie en bij aantreffen van een penning met de reanimatie stoppen, maar mag ook doorgaan tot aankomst van de professionele hulpverlening. Het kan emotioneel namelijk erg zwaar zijn om iemand als het ware dood te laten gaan.

OM WAT VOOR AANTALLEN GAAT HET EIGENLIJK?

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar.

IS ER EEN VRIJWILLIGERSVERZEKERING?

Eerstehulpverleners met een geldig diploma van Het Oranje Kruis zijn verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis. Deze verzekering is alleen voor hulp, verleend door vrijwilligers. Bedrijfshulpverleners zijn verzekerd via het bedrijf waarvoor zij werken. Daarnaast hebben veel mensen ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Sommige gemeentes hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers binnen hun gemeente. Mocht je aansprakelijk worden gesteld dan kun je hierop een beroep doen. Vraag jouw gemeente of zij een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten en welke dekking ze hebben.

KAN IK AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SCHADE AAN BEZITTINGEN VAN DERDEN?

Ja, dat is mogelijk. Mocht je tijdens de hulpverlening een eigendom van een ander beschadigen, dan kan de eigenaar je aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade. In de praktijk zal dit echter niet snel gebeuren.

KAN IK AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SCHADE AAN HET SLACHTOFFER NA REANIMATIE?

De kans dat je aansprakelijk wordt gesteld voor jouw handelen als burgerhulpverlener bij een andere burger is zeer klein. Heb je goedwillend gehandeld zonder grenzen/wetten te overschrijden, en heb je volgens de geldende richtlijnen hulp verleend, dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat je aansprakelijk bent (of veroordeeld).

Specifiek volgens artikel 436 van het wetboek van strafrecht ben je gevrijwaard voor aansprakelijkheid als je datgene wat je geleerd hebt ook toepast in een noodsituatie.

Daarnaast is er de wet BIG. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED door leken is toegestaan. De AED bepaalt namelijk of er een schok wordt gegeven. Hierdoor kan een AED niet ten onrechte worden ingezet.

In het algemeen mag je volgens de minister van Veiligheid en Justitie uitgaan van de volgende hoofdregel: De hulpverlener is niet aansprakelijk indien het slachtoffer schade ondervindt of overlijdt tijdens hulp van de hulpverlener, tenzij de reddende burger ernstig roekeloos handelt.

Waar vind ik meer informatie over Hartslag nu?

http://www.hartslagnu.nl/